Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność

swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
gryfino.pzaz.pl

Status pod względem zgodności

Status:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
    • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę ( np. skany ) – niektóre pliki mogą być nieprawidłowo opisane
  • nieproporcjonalne obciążenie
  • treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

2022-03-30

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

2022-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Edward Kasendra

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

edward.kasendra@gryfino.pzaz.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

664665518

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć tą samą drogą skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Inne informacje, określone w  Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

2022-01-31

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H – Strona główna

SHIFT + ALT + M – Zawartość strony

SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 – Menu

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Edward Kasendra – tel. 664665518 mail: edward.kasendra@gryfino.pzaz.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie znajduje się przy ul. Łużyckiej 91B, 74-100 Gryfino. Budynek posiada 3 wejścia. Wejście główne oraz wejścia po prawej i lewej stronie budynku. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, drzwi główne są otwierane na lewą i prawą stronę (przed wejściem znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich). Cały budynek jest usytuowany na parterze. Sekretariat znajduje się w pokoju nr 6 w środkowej części budynku. Ponadto, budynek wyposażony jest w ciągi komunikacyjne, które posiadają oznaczenia poziome przystosowane dla osób niewidomych. Opisy pomieszczeń w budynku są oznakowane alfabetem Braille’a. W PZAZ wszystkie toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Parking przy Zakładzie jest ogólnodostępny oraz jest wyznaczone miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w  Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:

— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,

— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:

Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Przejdź do treści